Manažerská akademie

Manažerská akademie je intenzivní výcvikový program zaměřený na základní přípravu začínajících a potenciálních manažerů pro praktický výkon manažerské role.

Smysl a cíle Manažerské akademie – co program účastníkům umožní

• Získat ucelenou a přehlednou představu o smyslu a fungování organizace a roli manažerů v těchto aktivitách
• Získat celostní pohled na aktivity organizace, aby vnímali jejich vzájemnou propojenost
• Osvojit si jednoduché postupy a techniky manažerské práce na praktických příkladech
• Naučit se efektivně komunikovat a pracovat v týmu, analyzovat a řešit typické situace, nimiž se manažeři setkávají
• Uvědomit si zodpovědnost manažerů v různých oblastech jejich působení ve firmě
• Ujasnit si vlastní představy o svém manažerském směrování, o svých rozvojových potřebách a cílech
• Získat inspiraci pro svůj další osobní i profesionál­ní rozvoj

Pro koho je program Manažerská akademie určen

Manažerská akademie je určna všem začínajícím manažerům i těm, kteří jsou na manažerskou dráhu připravování, a mají chuť se naučit prakticky si osvojit základní prvky manažerské práce.

Objednat si Manažerskou akademii!

Kontaktní informace

Tel: 257 327 571
Email: ristem@ristem.cz

Počet účastníků Manažerské akademie

12 – 15

Organizace programu Manažerská akademie

6 dvoudenních výcvikových modulů – celkem 12 dní
Pracovní den je od 8:30 do 17:00 s přestávkou na oběd a dílčími přestávkami v průběhu dne.
Jednotlivé moduly následují cca 2–3 týdny po sobě
Závěrečná práce a její obhajoba – 1 den
Zadání obdrží účastníci v závěru 3. modulu, na zpracování budou mít cca 1 měsíc. V rámci 4 modulu budou mít možnost konzultace s lektorem.
Obhajoba proběhne v celém týmu veřejně, každý účastník bude mít cca 15 minut na prezentaci a poté cca 10 minut na zodpovězení dotazů
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kur­zu.

Použité metodické přístupy

Manažerská akademie předpokládá s aktivní zapojením účastníků

 • cca 70% času se bude odehrávat řešením cvičení a situací
 • většinou se bude pracovat v menších skupinách, v nichž budou účastníci hrát různé role.
 • každý den budou realizována 3–4 cvičení různého rozsahu a zaměření
 • celkem bude v průběhu všech modulů realizováno 36–40 cvičení a cvičných situací.
 • každý modul programu je říten zpravidla 2 zkušenými lektory z našeho týmu

Některé metodické principy a přístupy:

• Cvičení a cvičné situace Manažerské akademie jsou zaměřeny na pochopení podstaty manažerské práce a její komplexnosti (získání nadhledu a celostního pohledu na firmu)
• Současně umožní účastníkům naučit se komunikovat, pracovat v týmu, efektivně si organizovat práci aj. (rozvoj komunikačních dovedností)
• Budou využívány různé techniky brainstormingu a jednoduché analytické a řešitelské metody a postupy, které lze uplatnit v široké škále problémů, jež manažeři řeší (rozvoj nástrojů a technik managementu)
• Významným prvkem výcviku je zpětná vazba – vzájemné hodnocení i sebereflexe, které umožní zefektivňovat výkonnost celé skupiny (posílení procesu učení)
• Účastníci se současně naučí oceňovat různé specifické přínosy svých kolegů pro práci týmu (významná dovednost při vedení lidí a týmů)

Tématické zaměření programových modulů Manažerské akademie

Obsah Manažerské akademie je zaměřen jak na běžné dovednosti, které manažer ve své práci musí uplatňovat („manažerské řemeslo“ – tvrdé faktory řízení), tak i na tzv. „soft skills“ – dovednosti z oblasti komunikace, vedení lidí a řízení vztahů. Cvičení jsou účelně sestavena a kombinována tak, aby si osvojili celostní (holistický) přístup a pohled na řízení.
Zpravidla jsou proto oba typy výcviku (tvrdé i měkké dovednosti) v rámci řešených úloh, cvičení a simulací kombinovány.

Uvádíme standardní sestavu modulů, po dohodě lze program upravit podle konkrétních potřeb a požadavků zákzaníka.

Modul 1 Manažerské akademie

 • Organizace a řízení podniku

Principy fungování organizace, Podnikatelské modely, Systémy řízení, Poslání a role manažera

 • Marketing I

Principy a podstata marketingu, Marketingové analýzy I, Podstata segmentace zákazníků, Marketingové nástroje

Modul 2 Manažeské akademie

 • Marketing II

Marketingový mix, Cenotvorba, Marketingové analýzy II. Marketingová komunikace

 • Obchod

Obchodní systémy, Jednání se zákazníky, Ekonomika obchodu

Modul 3 Manažerské akademie

 • Strategie, plánování, controlling

Strategické řízení, Jak sestavit strategii, Jak sestavit byznys plán, Strategické trendy, Podstata controllingu, Smysl a význam výkaznictví

 • Vedení lidí

Vedení a řízení lidí, Leadership, Motivace a hodnocení lidí, Delegování, Rozvoj podřízených

Modul 4 Manažerské akademie

 • Manažerská komunikace

Principy manažerské komunikace, Manažerské pohovory, Vedení porad, Řešení konfliktů, Situační vedení, Asertivita a její využití

Modul 5 Manažerské akademie

 • Firemní procesy

Procesní řízení, Procesní mapy,Typy hlavních procesů, Výroba, Služby

 • Ekonomické a finanční řízení

Základy podnikové ekonomiky, Řízení nákladů, Manažerské účetnictví

Modul 6 Manažerské akademie

 • Řízení rizik a řízení změn

Risk management – základy, Principy řízení změn v organizaci, Zásady krizového řízení

 • Osobní efektivita manažera role a odpovědnost manažera

Podstata manažerské práce, Time management, Organizace práce manažera, Řešení problémů a rozhodování, Odpovědnost manažera, Právní minimum

 • Průřezová aktivita (bude průběžně uplatňována ve všech modulech)
 • Týmová spolupráce – jak budovat a rozvíjet tým

Formování týmů, Týmové role, Vedení týmů, Komunikace v týmu, Nástroje / techniky týmové práce, Sebereflexe týmu

Významným momentem programu Manažerské akademie je i to, že s využitím našich zkušeností ovlivňujeme postoje účastníků, vedeme je k vyšší aktivitě a posilujeme jejich sebevědomí. Působíme i na jejich osobnost.

Zpětná vazba a hodnocení Manažerské akademie

Systém hodnocení a zpětné vazby Manažerské akademie, který navrhujeme, se zaměřuje na tři klíčové momenty výcviku:

 • kvalita výcvikového kurzu (obsahu, procesu i lektora) a jeho přínosy pro účastníky
 • úroveň týmové práce a posilování součinnosti týmů
 • aktivita a úroveň zapojení jednotlivých účastníků do procesu

Účastníci programu Manažerské akademie se do hodnocení všech těchto aspektů aktivně zapojí – i to je součást jejich výcviku
Systém hodnocení se skládá z následujících dílčích aktivit a jejich výstupů:

a) Rychlá reflexe „+/-„ (po prvním dnu každého modulu)
b) Hodnocení modulu (po ukončení každého modulu)
c) Hodnocení výjimečných výkonů účastníků (po ukončení každého modulu)
d) Sebereflexe týmu (po ukončení každého modulu)
e) Hodnocení programu (po ukončení celého posledního modulu)

Souhrnnou hodnotící zprávu vypracuje lektor programu.

[ ↑ k obsahu ↑ ]