Kurzy a programy

To podstatné o naší nabídce

V oblasti vzdělávání a výcviku manažerů i specialistů nabízíme rozsáhlé spektrum témat. Některé kurzy úspěšně nabízíme již dlouhou řadu let, máme zde však i novinky, jejichž vznik byl iniciován aktuálnimi potřebami nové generace manažerů.
Přednostně se orientujeme na firemní kurzy, pro menší skupiny zájemců (2–5) nabízíme naši specialitu – mikrokurzy. Jen výjimečně organizujeme ve spolupráci s dalšími odbornými firmami i otevřené kurzy.

Základní tématické okruhy a návazně popisy kurzů – viz níže nebo v levé části této stránky.

Jsme schopni připravit a realizovat ucelené vzdělávací a výcvikové programy, které jsou zpravidla šity na míru po dohodě se zákazníky.
Naši lektoři jsou historicky úspěšnými vrcholovými manažery, někteří ještě dnes v manažerských pozicích působí.
S rámcovými cenovými podmínkami našich kurzů se můžete seznámit v sekci Služby.

Mezi nejúspěšnější firemní kurzy patří zejména

Nabízené ucelené firemní vzdělávací programy

Jsem připoraveni poskytnout vám více podrobných informací. Kontaktujte nás!
Objednat si některý z našich kurzů! Kontaktujte nás!

Základní nabídka našich kurzů

Time management

Time management: principy práce s časem, stanovení priorit, plánování osobního času a činností, zvládání stresu, nástroje a techniky osobní efektivity.

*

Vedení lidí

Leadership: Přehled základních principů, postupů, metod a technik personální práce. Výběr a hodnocení pracovníků, motivační systémy. Vedení a řízení lidí, týmová práce, vedení porad, řešení konfliktů, osobní manažerské pohovory, leadership – principy a rozvoj vůdcovství.

*

Projektový management

Projektový management: Řešení komplexních problémů a řízení rozvojových záměrů s využitím přístupů projektového managementu, principy, postupy, nástroje zakládání, plánování a realizace projektu. Specifika řízení změn v organizacích, principy a postupy zavádění změn s využitím projektového přístupu.

*

Strategické řízení

Strategické řízení: Přehled základních strategických úvah a analýz, zpracování či posouzení podnikatelské koncepce, její praktická orientace a implementace . Přehled základních nástrojů, postupů a technik strategického plánování a řízení.

*

Manažerské nástroje

Manažerské nástroje: Přehled základních principů, postupů, metod a technik manažerské práce. Systémy a nástroje řízení a jejich praktická aplikace. Přehled osobních manažerských způsobilostí a cest jejich rozvoje.

*

Manažerská komunikace

Manažerská komunikace: Prezentace základních principů manažerské komunikace, jejich uplatňování v různých situacích, vedení osobních rozhovorů, příprava a vedení porad, zvládání konfliktních situací, efektivní osobní prezentace, aj.

*

Krizové řízení

Krizové řízení: Identifikace kritických faktorů ovlivňujících negativně výkonnost a stabilitu společnosti, návrh efektivních opatření, metody, nástroje a postupy risk managementu a principy krizového řízení.

*

Procesní řízení

Procesní řízení: Procesní pohled na organizaci, typy procesů, procesní mapy. Kritická analýza podnikatelských procesů a činností, způsoby hodnocení procesů, postupy jejich zefektivnění, popřípadě reengineeringu, principy outsourcingu.

*

Marketing

Marketing: Analýzy trhů, zákazníků, konkurence, formování marketingové strategie, návrhy nástrojů a systémů pro podporu obchodních aktivit. Marketingová komunikace, budování značky.

*

Finanční řízení

Finanční řízení: Analýzy výnosů a nákladů, nástroje k řízení nákladů, sledování a řízení peněžních toků, rozpočtová pravidla, zásady ekonomického řízení, plánování a řízení investic. Finanční výkazy společnosti a práce s nimi. Jak sestavit podnikatelský plán. Jak nastavit systém sledování klíčových podnikatelských indikátorů a jak jej využít při řízení podnikatelských aktivit.

*

Knowledge management

Knowledge management: Význam informací a znalostí v managementu, principy práce s informacemi, rozvoj a podpora KM a nástroje jeho uplatnění ve firmě, trendy KM, inovace a jejich řízení, principy rozvoje tvořivosti, kreativní metody týmové práce.

*

[ ↑ k obsahu ↑ ]